Web Analytics

גם אם את חולה תקבלי תקיעה

אין לי כוח לכתוב דברים שהם לא קצרים ושטויות.
אולי בעוד חודש. תלוי בתוצאות.

בינתיים הנה משהו חשוב שמראה שאפשר לשמור על המסורת אם באמת יש רצון ונכונות למאמץ.
נראה אותנטי למדי. תודה לאודי מהעבודה שהעביר לי את זה.
העיקר הבריאות.

תקיעה לכל צדקנית

ולטובת מנועי החיפוש – להלן תמלול ההודעה, אך קודם קצת פרשנות לראשי התיבות:
בס"ד – בסיעתא דשמיא.
תובב"א – תיבּנה ותיכּונן במהרה בימינו אמן.
ה"ו – (לא מצאתי פירוש לראשי תיבות אלו).
גמח"ט – גמר חתימה טובה.
ביה"כ – בית הכנסת.
עיה"ק – עיר הקודש.
אכי"ר – אמן כן יהי רצון.

"
בס"ד
מודעה חשובה לכל נשות ירושלים תובב"א ובנותיהן
המתפללות בתוך עזרת הנשים של בית הכנסת שלנו

אגודת בית הכנסת מודיעה בזה לקהל הצדקניות
מתפללות עזרת הנשים, כי כמו בכל ראש השנה ויום
הכיפורים, אישה אשר עקב מחלתה ה"ו אינה יכולה
להגיע לבית הכנסת, שתודיע על זה לגבאי ר' עמרם
ונשלח לה לביתה בעל תקיעה, שיתקע לה בביתה
בלא ברכה ובזה יוציא אותה ידי חובת תקיעה.

בברכה שנה טוב וגמח"ט
לכל קהל המתפללים הקדוש

ההנהלה וועד ביה"כ של היזדים
בעיה"ק ירושלים תובב"א אכי"ר
"

אז שתהיה לכם שנה טובה, צום קל, סוכות כשר ובכלל רק טוב.

.

איבר המין הגברי דורש הגדלת משכורת

(שטות מצוינת שקיבלתי בדוא"ל)

בזאת איבר המין הגברי דורש הגדלת המשכורת עבור עבודתו מהסיבות הבאות:
1. מבצע עבודות פיזיות.
2. עובר במקומות עמוקים.
3. עובד עם הראש למטה.
4. עובד במקום חשוך ולא מאוורר.
5. עובד בתנאים של לחות גבוהה.
6. עובד גם בשבתות ובחגים.
7. עובד בסביבה רעילה.
8. עובד בטמפרטורות גבוהות (למעט אצל פולניות).
9. אינו מקבל שכר עבור שעות נוספות.
10. חשוף במקום עבודתו להידבקות למחלות.

.

תגובת ההנהלה: למרות הנימוקים הללו, דוחה ההנהלה על הסף את דרישתו של העובד מהסיבות הבאות:
1. אינו עובד בכוחות עצמו, אלא רק כשדוחפים אותו.
2. אינו עובד שמונה שעות ברציפות אלא בקושי עשר דקות ביום.
3. נרדם במקום העבודה לאחר זמן קצר של פעילות.
4. לא תמיד נענה לדרישות עבודתו.
5. אינו נאמן למקום עבודתו.
6. חסר השכלה.
7. אינו משאיר את מקום עבודתו נקי ומסודר ביום הפעילות.
8. יוצא לפנסיה מוקדם מהרגיל.

.