Web Analytics

מפזז כל הדרך הביתה

עוד לא עברה יממה מאז שהפסיד ללבני, ומופז כבר רוצה הביתה. כל כך רוצה, שהוא שובר את הכלים מיד ובדיעבד. אפילו להראות קצת נימוס ממלכתי של לפגוש את המנצחת, הוא לא רוצה. שוברים את הכלים ולא משחקים. רגע. לפני רגע, היית מוכן לקבל על עצמך את עול ההנהגה ולהיכנס לחיים אינטנסיביים של ראש מדינה, כנראה …